Chơi trên HeavenMine

  1. Trong Minecraft, hãy đi đến Đa người, sau đó Thêm máy chủ
  2. Nhập sv1.heavenmine.net vào hộp địa chỉ máy chủ và nhấp vào Xong
Địa chỉ máy chủ
sv1.heavenmine.net