Nạp Thẻ

Các bạn có thể donate tại đây

https://donate.heavenmine.net/

Bảng giá donate:

10.000 VNĐ = 100 HMCoins

20.000 VNĐ = 200 HMCoins

30.000 VNĐ = 300 HMCoins

50.000 VNĐ = 505 HMCoins

100.000 VNĐ = 1050 HMCoins

200.000 VNĐ = 2100 HMCoins

300.000 VNĐ = 3300 HMCoins

500.000 VNĐ = 5500 HMCoins

1.000.000 VNĐ = 11.500 HMCoins