Blog

Thông Báo - 20.08.2022

Thông Báo Open Beta Server Luxury SkyOp ReturnTính năng: Nước + Hàng rào = Random Ore Đánh quái ở /warp dungeon để luyện cày đồ ngon Hơn 15 skill độc đáo

Thông Báo - 13.08.2022

Thông Báo Open Server Basic PrisonTính năng: Hệ thống dịch chuyển đến khu Mine A - Z có yêu cầu cấp bậc Rank Prison để được dịch chuyển Các khu vực Mine có thể